Môi trường vi sinh dùng cho tăng sinh và phân lập Salmonella spp

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Peptone water, 1072280500
Rappaport (Samonella enrichment broth), 1077000500
Muller Kauffman broth base (MKTTn Muller Kauffman tetrathionate Novobiocin broth), 1058780500
Brilliant-green bile lactose broth for microbiology, 1054540500
XLD agar xylose lysine deoxycholate agar for microbiology, 1052870500
Hektoen enteric agar, 1116810500

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Môi trường vi sinh dùng cho tăng sinh và phân lập Salmonella spp”

*