Ion Test

Mặc định:

TEST THỬ NHANH XYANUA TRONG NƯỚC WIT-CN-KIT
Ion test CN của KRK là TEST THỬ NHANH XYANUA dùng trong kiểm tra nước thải cũng như...
0
TEST THỬ NHANH COD TRONG NƯỚC THẢI WIT-COD-M-KIT
Ion test WIT-COD-M-KIT của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang trung trong...
0
TEST THỬ NHANH COD THANG CAO TRONG NƯỚC THẢI WIT-COD-H-KIT
Ion test COD-H của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang cao trong nước...
0
TEST THỬ NHANH CROM (VI) TRONG NƯỚC (Cr6)
on test Cr6+ của Kasahara là TEST THỬ NHANH CROM (VI) trong nước thải cũng như nước...
0
TEST THỬ NHANH ION CROM TỔNG (WIT-CrT-KIT) TRONG NƯỚC CrT
Ion test WIT-CrT-KIT là TEST THỬ NHANH CROM tổng trong nước thải cũng như kiểm tra...
0
TEST THỬ NHANH ION SẮT (WIT-Fe-KIT) TRONG NUOC KRK
Ion test Fe là TEST THỬ NHANH SẮT trong nước thải và nước uống. Test thử nhanh Fe...
0
TEST THỬ NHANH  PEROXIDE (WIT-H2O2-H-KIT ) THANG CAO TRONG NƯỚC KRK
Ion test H2O2-H là TEST THỬ NHANH PEROXIDE trong nước thải cũng như trong quá trình...
0
TEST THỬ NHANH CHLORINE DƯ (WIT-HOCL-KIT) TRONG NƯỚC KRK
10 giây test thử nhanh chlorine dư với ion test HOCL của KRK-Nhật Bản. test thử nhanh...
0
TEST THỬ NHANH ION AMONIA (WIT-NH4-KIT) TRONG NƯỚC KRK
Ion test WIT-NH4-KIT là TEST THỬ NHANH ION AMONIA trong nước thải và nước sông. Test...
0
TEST THỬ NHANH ION NIKEN (WIT-Ni-KIT) TRONG NƯỚC KRK
Kiểm tra Niken đơn giản nhanh chóng trong (2 phút). Test thử nhanh Niken (Ni) giúp xác...
0
TEST THỬ NHANH NITRIT (WIT-NO2-KIT) TRONG NƯỚC KRK
Test thử nhanh Nitrite trong nước bằng Ion test của KRK trong 3 phút. Đóng gói nhỏ...
0
TEST THỬ NHANH NITRAT (WIT-NO3-KIT ) TRONG NƯỚC KRK
Ion test wit-no3-kit là test thử nhanh ion nitrat và phức của nitrate trong 3 phút với 2...
0
TEST THỬ NHANH OZON (WIT-O3-KIT) TRONG NƯỚC KRK
Ion test WIT-O3-KIT là TEST THỬ NHANH OZON trong nước thải và trong kiểm tra nhanh ozon...
0
TEST THỬ NHANH PHOSPHAT (WIT-PO4-KIT) TRONG NƯỚC KRK
Ion test PO4 là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT trong nước. Test thử PO4 được đóng gói 50...
0
TEST THỬ NHANH NITƠ TỔNG (WIT-TN-i-KIT) TRONG NƯỚC KRK
Ion test TN-I là TES THỬ NHANH NI TƠ TỔNG trong nước thải và nước sông. Bộ test...
0
TEST THỬ NHANH ION ĐỒNG (WIT-Cu-KIT) TRONG NƯỚC KRK
Ion test WIT-Cu là TEST THỬ NHANH ĐỒNG trong nước thải. Test thử đồng WIT-Cu cho...
0
TEST THỬ NHANH KẼM (WIT-Zn-KIT ) TRONG NƯỚC KRK
Ion test Zn là TEST THỬ NHANH ION KẼM trong nước thải. Test thử Zn cho phép kiểm tra...
0
TEST THỬ NHANH PHOSPHAT (WIT-PO4-H-KIT) THANG CAO TRONG NƯỚC KRK
Ion test WIT-PO4-H-KIT là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT thang cao trong nước. Ion test PO4-H cho...
0