Kính Hiển Vi

Mặc định:

KÍNH HIỂN VI OPTIKA B-192
Kính hiển vi optika B-192 là kính hiển vi sinh học hai thị kính dùng trong trường...
0